Ze života naší MŠ

Motto – Jen dítě ví, co hledá

 

Cíle naší MŠ pro práci s dětmi

 

Hlavním našim cílem je rozvíjet osobnost všech dětí. 

Respektujeme a podporujeme samostatnost a aktivitu dítěte, vedeme jej tak, aby se správným směrem rozvíjely jeho schopnosti, aby bylo připravené učit se , vnímat své okolí a komunikovat s ním. Nabízíme dětem klidné, pohodové a podnětné prostředí, obohacení slovní zásoby, radostné prožívání dětství, estetické aktivity, poznávání zákonitostí přírody a vnímání přírody jako součásti našeho života. Respektujeme rodinnou výchovu, zapojujeme rodiče do společných aktivit, využíváme pomoci rodičů v oblasti estetizace prostředí a v komunikaci s rodiči jsme partneři. 

 

Hlavní myšlenky školního vzdělávacího programu

Školní vzdělávací program „ Od jara do zimy “ je vypracován podle zásad stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání a je přístupný pro pedagogickou i nepedagogickou veřejnost. 

Podmínky naší mateřské školy a prostředí, ve kterém se nachází, vybízí k tomu, aby se náš školní vzdělávací program a předškolní vzdělávání zaměřil na environmentální výchovu. 

Environmentální vzdělávání obsahuje cíle, týkající se mezilidských vztahů, vztahů dětí k přírodě a odpovědnosti za své chování, k životnímu prostředí, vytváření životních hodnot a spolupráci s rodinou. 

Cílem programu je pomoci dětem nalézt místo v novém společenství vrstevníků, seznamovat se s pravidly soužití s nimi a dodržovat je.Vytvářet pozitivní vztah k přírodě a prostředí, ve kterém žije, získávání pocitu pohody a sounáležitosti ve skupině, upevňování mezilidských vztahů a rozvoj základních kulturně společenských návyků. Přirozeným i zprostředkovaným poznáváním přírodního okolí a sledováním změn v přírodě vytvářet povědomí o rozmanitosti a neustálých proměnách, bohatství a barevnosti přírody. Velká pozornost je věnována pozitivním pocitům z prožitků, uvědomovat si, co pro mě znamená domov, rodina, kamarád. 

Respektujeme dětství, potřeby jednotlivých dětí, jejich možnosti i limity. Ve vzdělávání předškolních dětí postupujeme s ohledem na individuální potřeby dítěte a jeho potřebám přizpůsobujeme program tak, aby se dítě mohlo volně rozhlížet kolem sebe, prožívat svůj přirozený dětský svět, zkoušet, experimentovat, aktivně poznávat. 

Snažíme se, aby mezi dětmi nevznikalo napětí a aby se uměly pomocí komunikativních dovedností vypořádat s problémy. Děti se učí vzájemně komunikovat s dospělými, hovořit otevřeně o svých problémech a budovat v sobě pocit sebevědomí, mít vlastní názor, umět spolupracovat, zvládat pocity, učí se empatii a učí se dokázat říci „ne“. Formou her a jednoduchých aktivit se seznamují s anglickým jazykem. Pomocí dětských programů zvládají základy práce na počítači.. 

Pro nás pedagogy to znamená , že se nadále sebevzděláváme, jsme přístupni novým poznatkům a metodám z oblasti výchovy a vzdělávání. Zpětnou vazbou je pro nás sebereflexe a evaluace. 

Máme na zřeteli, že výchova a vzdělávání člověka je založena na kvalitě mezilidských vztahů v kolektivu dospělých i dětí.   
 

Spolupráce s rodiči

 

Pro rodiče jsou připravovány akce s dětmi – Halloweenský pochod Proskovicemi, tvůrčí dílny, zdobení perníků, rozsvícení vánočního stromu, velikonoční zdobení a besídka ke Dni matek. Rodiče mohou vyjádřit své připomínky, nápady, mohou se podílet na organizaci akcí pro rodiče a děti – Mikuláš, Vánoce, Den matek, Den dětí. 
 

Spolupráce se základní školou

 

Zapojujeme se do projektu „ Těšíme se do školy“, který pro předškolní děti připravuje ZŠ. Spolupracujeme na společných projektech, společně organizujeme ozdravný pobyt pro děti MŠ a ZŠ. 
 

Spolupráce s ČSŽ v Ostravě – Proskovicích

 

Zajišťujeme vystoupení a dárky pro ČSŽ při oslavách a slavnostních příležitostech.


GDPR Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II
Úřední deska

Kateřina Rusková
Referentka školy
PO-PÁ 7:00 - 14:00
596 768 290
604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013 Komunita evropských škol Evropské strukturální a investiční fondy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace