bradcaump images

Podpora výuky anglického jazyka metodou CLIL

Cílem je v rámci modernizace výuky postupně integrovat anglický jazyk do výuky v mateřské i základní škole a to metodou CLIL. Důvodem je posílení dovedností dětí a žáků komunikovat v anglickém jazyce, rozvoj kritického myšlení, interkulturních a komunikativních kompetencí. Komplexní program jazykového vzdělávání podle nově upravených ŠVP MŠ i ZŠ pokrývá období od 4,5 do 11 let věku dítěte a do maximální možné míry reflektuje individuální potřeby dítěte. Angličtina si vydobyla pozici lingua franca do té míry, že se stala v podstatě nezbytným dorozumívacím nástrojem. Osvojování cizího jazyka by mělo být co nejpřirozenější součástí běžného života a činnosti dětí. Pracují-li v cizím jazyce, jsou nuceni více přemýšlet a analyzovat, neboť si nevystačí s pouhým memorováním. Vyžaduje se aktivnější úloha dítěte ve vzdělávacím procesu. Nechceme, aby jazykové vzdělávání dětí v MŠ "zamrzlo" na použití v kroužku v časovém ohraničení. Záměrem je, aby děti považovaly cizí jazyk za zcela přirozenou věc v průběhu denního režimu MŠ. Metoda CLIL se jeví pro použití v MŠ běžného typu jako nejvhodnější propojení vzdělávacího obsahu cizího jazyka s nejazykovým tématem. Důležitým aspektem implementace CLIL v ZŠ je vystavit žáky častějšímu užívání cizího jazyka. Klademe si za cíl, aby žáci v co největší míře byli schopni své znalosti aplikovat, interpretovat a sami prezentovat v cizím jazyce. Zařazením CLILu do běžné výuky napomůžeme rozvoji klíčových kompetencí a podpoříme různé učební styly a strategie žáků v procesu učení a tím zvýšíme jejich uplatitelnost na trhu práce, případně jejich možnosti účastnit se zahraničních studijních programů.


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava III GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů