Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště

ŠPP tvoří:

Výchovná poradkyně: Mgr. Jana Švardalová
E-mail: svardalova@zs-proskovice.cz, telefon: 596 768 290

Ředitelka školy: Mgr. Eva Paličková
E-mail: reditel@zs-proskovice.cz, telefon: 596 768 290, 606 792 218

Školní metodička prevence: Mgr. Jana Vahalíková
E-mail: vahalikova@zs-proskovice.cz, telefon: 596 768 290

Sociální pedagožka: Mgr. Tereza Kuchtová
E-mail: kuchtova@zs-proskovice.cz, telefon: 596 768 290

Školní speciální pedagožka: Mgr. Zuzana Matulová, od 2. 1. 2023 z projektu OP JAK
E-mail: matulova@zs-proskovice.cz, telefon: 731 318 634

Konzultační hodiny: vždy po předem domluveném termínu (mailem, telefonicky, osobně)

Cíl ŠPP:

 • iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy,
 • rozšíření oblastí primární prevence,
 • zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole,
 • omezení školní neúspěšnosti,
 • přispívání k příjemné atmosféře ve škole tak, aby se v ní žáci, učitelé i zaměstnanci cítili dobře a spokojeně

V souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. v platném znění o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje naše škola poradenské služby ve škole výchovným poradcem, školním metodikem prevence a sociálním pedagogem, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu žáků a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

 • prevenci školní neúspěšnosti,
 • primární prevenci rizikového chování,
 • odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,
 • péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,
 • průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování,
 • metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy

Standardní činnosti výchovného poradce:

I. Poradenské činnosti:

 1. Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.
 2. Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.
 3. Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.
 4. Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

II. Metodické a informační činnosti:

 1. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:
  • s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
  • s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
  • s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
  • v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.
 2. Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.
 3. Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.
 4. Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.
 5. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 6. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

Standardní činnosti školního metodika prevence:

I. Metodické a koordinační činnosti:

 1. Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.
 2. Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.
 3. Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.
 4. Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.
 5. Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.
 6. Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.
 7. Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.
 8. Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.
 9. Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.
 10. Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

II. Informační činnosti:

 1. Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.
 2. Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.
 3. Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.
 4. Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

Primární úkoly sociálního pedagoga:

 1. Ochrana a podpora sociálně znevýhodněných žáků (zneužívání, zanedbávání, traumatizovaní žáci atp.).
 2. Prevence a předcházení rizik spojených s oblastí chování.
 3. Zvyšování povědomí a vzdělávání pedagogů naší základní školy v rámci sociálních otázek.
 4. Upevňování komunitního charakteru školy.

Standardní činnosti sociálního pedagoga:

 1. Spolupráce s dalšími orgány a organizacemi (obce, zdravotnická zařízení, policie, soudy, státní zastupitelství atp.).
 2. Zprostředkování sociálně právního poradenství a sociální terapie.
 3. Zprostředkování pomoci s odborně poradenskými a zdravotnickými pracovišti a dalšími odbornými zařízeními.
 4. Spolupráce se zákonnými zástupci, vytváření a udržování kontaktu a kladného vztahu v oblasti vzdělávání.
 5. Zaměření na rychlé odhalení žáků v ohrožení – zanedbávání, sociálně patologické jevy, kriminalita atp.
 6. Poskytování a zprostředkování pomoci rodinám, které nejsou schopny vytvořit správné podmínky pro domácí přípravu žáků.
 7. Organizace mentorských programů, exkurzí, dnů otevřených dveří ve spolupráci s ostatními zaměstnanci.
 8. Organizace a realizace tematických programů týkajících se prevence a sociálně patologických jevů ve spolupráci s metodičkou prevence.
 9. Pomoc při rozvoji osobnosti a sociální výchově.
 10. Provádí přímou práci s třídními kolektivy. Podpora týmové práce.
 11. Poskytuje konzultace směrem ke vztahovým problémům žáků ve třídách a k žákům vykazujícím dlouhodobě problémové chování.
 12. Nabízí řešení konfliktních situací a poradenské činnosti, zabývání se rodinnou situací žáka (nastavení domácí přípravy do školy, začlenění dítěte do třídního kolektivu, rodinné a existenční problémy) a poradenství v oblasti spolupráce s dalšími subjekty.
 13. Spolupráce se zákonnými zástupci žáků, pracovníky pedagogicko-psychologické poradny, lékaři, policií, pracovníky jiných škol a školských zařízení.

Standardní činnosti školního speciálního pedagoga:

I. Diagnostika a depistáž:

 1. Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště.
 2. Vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazení do vhodného preventivního, zejména stimulačního, nebo intervenčního programu.
 3. Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.
 4. Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni a stanovené druhu, rozsahu, frekvence, a trvání intervenčních činností.
 5. Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáka, zejména shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní, dále speciálně pedagogická diagnostika, zejména při vzdělávacích problémech žáků, pro navazující intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.
 6. Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

II. Konzultační, poradenské a intervenční práce:

 1. Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory.
 2. Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 3. Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti; se skupinami žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 4. Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb ve spolupráci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy.
 5. Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav.
 6. Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.
 7. Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci.
 8. Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.
 9. Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.

III. Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti:

 1. Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole - koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb na škole.
 2. Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.
 3. Besedy a osvěta zejména zákonným zástupcům.