Základní škola Ostrava - ProskoviceMŠ se nachází v klidném prostředí v blízkosti lesa. Její kapacita je 50 dětí. Ta je již po dobu několika let plně vytížena. V roce 2003 byla provedena rekonstrukce budovy. Prostory a prostorové uspořádání MŠ dostatečně vyhovují skupinovým i individuálním činnostem. V budově MŠ se nachází školní jídelna, ve které se připravují jídla pro MŠ, ZŠ i pro cizí strávníky. 

Další informace o Mateřské škole >> 

ZÁPIS   DO   MATEŘSKÉ  ŠKOLY

Vážení rodiče,

informujeme Vás, že zápisy do naší mateřské školy proběhnou vzhledem k mimořádnému opatření distančně.
Zápis do mateřské školy pro školní rok 2021/2022 se povinně týká všech dětí, které dovrší do 31. 8. 2021 pěti let věku. Dále budou přijímány děti mladší pěti let dle stanovených kritérií, a to až do naplnění kapacity mateřské školy.

Zápis proběhne dálkovým způsobem. V aplikaci ZapisyOnline.cz si zákonní zástupci vyplní žádost o přijetí, přihlášku si vygenerují, podepíší, přiloží scan, foto nebo prostou kopii rodného listu dítěte, doloží doklad o řádném očkování nebo potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci (potvrzení vydává dětský lékař). Doklad o řádném očkování se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné vyplněnou a podepsanou přihlášku s přílohami (rodný list, potvrzení o očkování) doručit  následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy n6qmf9v
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email) na adresu: sekretariat@zs-proskovice.cz,
 3. poštou na adresu školy: ZŠ a MŠ Ostrava – Proskovice, Staroveská 66/62, 72400 (vše vložit do obálky s nápisem „Zápis do MŠ“). Obálku je také možné vložit do poštovní schránky školy, která je umístěna na budově ZŠ u vchodu z ulice Staroveská
 4. osobní podání v kanceláři školy: ve výjimečném případě může být se zákonným zástupcem domluveno e-mailem nebo telefonicky osobní podání žádosti nebo doplnění informací zákonným zástupcem dítěte v prostorách školy. Tel.č: 604 868 841, e-mail:sekretariat@zs-proskovice.cz

Pokud by bylo podání učiněno e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej do 10. 5. 2021 ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů viz bod 1,3,4.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je nutné doložit oprávnění dítě zastupovat a jeho zdůvodnění.

Mateřská škola má stanovena tato kritéria k přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání:

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Ostrava – Proskovice, Staroveská 62, příspěvková organizace stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými zástupci dětí o přijetí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu.

Pořadí číslo Kritéria Bodové hodnoty
1. Trvalý pobyt dítěte na území statutárního města Ostrava, obvodu Proskovice (u cizinců prokázání statutu rezidenta). 20
2. Dítě, které nejpozději před 01. 09. 2021 dosáhne čtyř let věku a má trvalý pobyt na území statutárního města Ostravy. 20
3. Trvalý pobyt dítěte na území statutárního města Ostravy. 18
4. Dosažení věku dítěte 3 let k 31. 8. příslušného kalendářního roku 15
5. Dítě se speciálními vzdělávacími potřebami (předpokládaná integrace), které doporučilo školské poradenské zařízení, oddělení sociálně právní ochrany dětí, a to dle podmínek MŠ. Toto kritérium lze zohlednit pouze u dětí narozených do 31. 8. příslušného kalendářního roku. 8
6. V MŠ se již vzdělává sourozenec. 3
7. Do MŠ se hlásí sourozenci (2 a více dětí současně). 2
 • V případě shody v pořadí při stejném počtu získaných bodů, budou děti seřazeny podle data narození od nejstarších po nejmladší. V případě shody v pořadí při stejném datu narození, budou děti seřazeny podle abecedy (příjmení a jméno).
 • Pobyt dítěte se posuzuje vždy ke dni vydání rozhodnutí:
  • Předložením občanského průkazu alespoň jednoho z rodičů s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy, obvodu Proskovice
  • Předložením nájemní smlouvy, případně jiného dokumentu, který prokazuje úmysl žít na území statutárního města Ostravy, obvodu Proskovice
 • Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze pouze děti podrobené pravidelnému očkování ( § 34 odst. 5 zákona č. 561/ 2004 Sb., a ustanovení §50 zákona č. 258/2000 Sb. )
 • Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v individuálních případech hodných zvláštního zřetele i bez ohledu na celkový počet získaných bodů – osiření, závažná nemoc zákonných zástupců.

 


 Náhled ke článku MŠ pro zaměstnance vybraných profesí
MŠ pro zaměstnance vybraných profesí
Poslední aktualizace: 8.4.2021  

..zobrazit detail
 Náhled ke článku Velikonoce distančně
Velikonoce distančně
Poslední aktualizace: 8.4.2021  

Každý den, až do Velikonoc s úkolem či zábavou..zobrazit detail
 Náhled ke článku Naučná stezka proskovickými hvozdy
Naučná stezka proskovickými hvozdy
Poslední aktualizace: 30.3.2021  

Distanční výuka pokračuje v přírodě - zábavná vycházka pro děti s rodiči :-)..zobrazit detail
 Náhled ke článku Pokračujeme s distanční výukou
Pokračujeme s distanční výukou
Poslední aktualizace: 18.3.2021  

Zábava a vzdělávání nejen pro předškoláčky..zobrazit detail
 Náhled ke článku Distanční výuka v MŠ
Distanční výuka v MŠ
Poslední aktualizace: 12.3.2021  

Společně to zvládnem :-)..zobrazit detail
 Náhled ke článku Zápis do ZŠ je tu
Zápis do ZŠ je tu
Poslední aktualizace: 12.3.2021  

Pracovní úkoly pro předškoláky velké i malé..zobrazit detail


GDPR Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II
Úřední deska

Kateřina Rusková
Referentka školy
PO-PÁ 7:00 - 14:00
596 768 290
604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013 OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013 Komunita evropských škol Evropské strukturální a investiční fondy MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.
další informace