Drobečková navigace

Úvod > Základní škola

Základní škola, Staroveská 62

Kdo jsme:

Základní škola s prvním stupněm (1. – 5. ročník) rodinného typu, s dobrým psychosociálním klimatem a otevřeností k žákům, učitelům i rodičům. Poloha školy v blízkosti CHKO Poodří nabízí mnoho možností k využití výuky v přírodě. Přímým kontaktem s přírodou si k ní žáci utváří kladný vztah. Propojujeme environmentální výuku s konkrétním a praktickým životem. Rozvíjíme a dodržujeme lidové tradice, zejména v rámci projektů.

Co nabízíme:

Výuku podle školního vzdělávacího programu Škola s přírodou, rodinou a tradicí

 • Výuka českého jazyka analyticko-syntetickou metodou, výuka anglického jazyka od 1. ročníku, výuka matematiky podle prof. Hejného 
 • Rozvoj čtenářské gramotnosti a čtenářských dovedností (čtenářské dílny, školní knihovna, metody čtením a psaním ke kritickému myšlení)
 • Využívání různých forem učení – kooperativní učení, prožitkové, učení hrou, učení se navzájem
 • Pevný řád, který dává dětem jistotu a kterého jsou spolutvůrcem (třídní pravidla)
 • Od 1. ročníku používáme ve výuce metodu CLIL
 • Zaměřujeme se na moderní metody výuky, které u dětí rozvíjí schopnosti potřebné pro uplatnění v digitálním věku – schopnosti řešit problémy, nacházet nová řešení, spolupracovat. Podporujeme sebedůvěru a samostatnost.

Environmentální výchova:

 • Exkurze, terénní programy, výuka v přírodě
 • Osvojování základních dovedností při práci na školním pozemku

Spolupráce s rodiči, prevence:

 • Pravidelné konzultace učitelů s rodiči a žáky
 • Preventivní programy zaměřené na klima třídy
 • Individuální přístup 
 • Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných
 • Odborná pomoc školního poradenského pracoviště (speciální pedagog, sociální pedagog, výchovný poradce, metodik prevence, proškolení učitelé pro práci s nadanými dětmi i dětmi se specifickými vzdělávacími potřebami)
 • Propojování aktivit ZŠ a MŠ 

Školní družina

 • Pohybově rekreační, zážitkový a kreativní režim při zájmovém vzdělávání v odpoledních hodinách (tělocvična, zahrada, hřiště, louka, les, řeka)
 • Provoz školní družiny: 6:30 – 7:40, 11:40 – 16:30

Školní jídelna

 • Pestré složení jídelníčku – obědy připravované v souladu se zásadami zdravé výživy
 • Zapojení do projektů Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol