bradcaump images

Poradenské pracoviště

 

Školní poradenské pracoviště 

 

Školní poradenské pracoviště tvoří:

Ředitelka školy, výchovná poradkyně:  Mgr. Eva Paličková

Kontakt:reditel@zs-proskovice.cz, 596 768 290, 606 792 218

Školní metodička prevence: Mgr. Jana Vahalíková

Kontakt:vahalikova@zs-proskovice.cz, 596 768 290

Školní psycholožka: PhDr. Pavla Štalmachová

Kontakt: stalmachova@zs-proskovice.cz, 596 768 290, 724 041 997

 

Konzultační hodiny: vždy po předem domluveném termínu (mailem, telefonicky, osobně)

 

Cíl ŠPP:

  • iniciace aktivit vedoucích k vylepšení sociálního klimatu školy - posílení pozitivních vztahů mezi všemi subjekty školy
  • rozšíření oblastí primární prevence
  • zkvalitnění péče o děti se speciálními vzdělávacími potřebami
  • vytvoření systému včasného odhalování problémových projevů chování ve škole
  • omezení školní neúspěšnosti
  • přispívání k příjemné atmosféře ve škole tak, aby se v ní žáci i učitelé cítili dobře a spokojeně

 

V souladu s vyhláškou č.72/2005 Sb. v platném znění  o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních zabezpečuje naše škola poradenské služby ve škole výchovným poradcem, školním psychologem a školním metodikem prevence, kteří spolupracují zejména s třídními učiteli, případně s dalšími pedagogickými pracovníky školy. Ve škole jsou zajišťovány poradenské služby v rozsahu odpovídajícím počtu žáků a vzdělávacím potřebám žáků školy zaměřené na:

prevenci školní neúspěšnosti,

primární prevenci rizikového chování,

odbornou podporu při integraci a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, včetně žáků z jiného kulturního prostředí a žáků se sociálním znevýhodněním,

péči o vzdělávání nadaných a mimořádně nadaných žáků,

průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování a

metodickou podporu učitelům při aplikaci psychologických a speciálně pedagogických poznatků a dovedností do vzdělávací činnosti školy.

 

Standardní činnosti výchovného poradce jsou:

I. Poradenské činnosti:

Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve školských poradenských zařízeních.

Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Příprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků.

II. Metodické a informační činnosti

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy:

s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory

s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů

v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

Zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům školy.

Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách, integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod.

Poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům a jejich zákonným zástupcům.

Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, navržená a realizovaná opatření.

 

 

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou:

 I. Metodické a koordinační činnosti

Koordinace tvorby, kontrola, evaluace a participace při realizaci minimálního preventivního programu školy.

Koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci záškoláctví, závislostí, násilí, vandalismu, sexuálního zneužívání, zneužívání sektami, rasismu a xenofobie, prekriminálního a kriminálního chování, rizikových projevů sebepoškozování a dalších projevů rizikového chování.

Metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování. Vyhledávání a nastavení vhodné podpory směřující k odstranění rizikového chování.

Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence rizikového chování.

Individuální a skupinová práce se žáky s obtížemi v adaptaci, se sociálně-vztahovými problémy, s rizikovým chováním a problémy, které negativně ovlivňují jejich vzdělávání.

Koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců; prioritou v rámci tohoto procesu je prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s přijímáním odlišnosti.

Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování, s metodikem preventivních aktivit v poradně a s poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími odbornými pracovišti, zařízeními a institucemi, které působí v oblasti prevence rizikového chování.

Kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a následné péči v případě akutního výskytu rizikového chování.

Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

II. Informační činnosti:

Zajišťování a předávání odborných informací o problematice rizikového chování, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogickým pracovníkům školy.

Prezentace výsledků preventivní práce školy, získávání nových odborných informací a zkušeností.

Vedení a průběžné aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování, zejména orgánů státní správy a samosprávy, středisek výchovné péče, poskytovatelů sociálních služeb, zdravotnických zařízení, Policie České republiky, orgánů sociálně-právní ochrany dětí, nestátních organizací působící v oblasti prevence, center krizové intervence a dalších zařízení, institucí a jednotlivých odborníků.

Předávání informací a zpráv o realizovaných preventivních programech zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům školy a školskému poradenskému zařízení.

 

Standardní činnosti školního psychologa jsou:

Diagnostika, depistáž:

 

Depistáž specifických poruch učení žáků

Diagnostika při výukových a výchovných problémech žáků

Depistáž a diagnostika nadaných dětí

Zjišťování sociálního klimatu ve třídě, screening, ankety, dotazníky ve škole

 

Konzultační, poradenské a intervenční činnosti:

Péče o integrované žáky ( pomoc při sestavování individuálního vzdělávacího plánu)

Individuální případová práce se žáky v osobních problémech

Krizová intervence a zpracování krize pro žáky, pedagogické pracovníky a zákonné zástupce

Prevence školního neúspěchu žáků

Techniky a hygiena učení

Skupinová a komunitní práce s žáky

Podpora spolupráce třídy a třídního učitele

Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti výchovy a vzdělávání

Konzultace se zákonnými zástupci při výukových a výchovných problémech dětí

 

III. Metodická práce a vzdělávací činnost:

Metodická pomoc třídním učitelům a dalším pedagogickým pracovníkům

Koordinace poradenských služeb poskytovaných ve škole

Besedy a osvěta

Prezenční a informační činnost

 


Mgr. Eva Paličková
Ředitelka školy
PO-PÁ dle domluvy
+420 596 768 290
+420 606 792 218
reditel@zs-proskovice.cz


Kateřina Rusková
Referentka školy
PO - PÁ 7:00 - 14:00
+420 596 768 290
+420 604 868 841
sekretariat@zs-proskovice.cz

Jana Makarová
Školní jídelna
PO, ST 6:30 - 14:30
+420 602 455 220

sj@zs-proskovice.cz

Danuše Karasová
Mateřská škola
PO - PÁ 6:15 - 16:45
+420 596 768 211
+420 724 530 426
ms@zs-proskovice.cz
Plán reforem a investic České republiky, které hodlá realizovat v rámci využití prostředků Nástroje pro oživení a odolnost EU.Pregraduální vzdělávání v učitelských oborech Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II GDPR


Statutární město Ostrava Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava Evropské strukturální a investiční fondy

OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost období 2007-2013
OP Výzkum a vývoj pro inovace období 2007 - 2013
Komunita evropských škol
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Zadejte hledaný výraz

Odhlášení obědů